Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Tuinplantenwebwinkel:

 

Artikel 1. Definities 
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 
a. Tuinplantenwebwinkel: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Tuinplantenwebwinkel,  gevestigd aan de Dorpsstraat 35, 4709 AA te Nispen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 63704811; 
b. website: de website www.tuinplantenwebwinkel.nl die door tuinplantenwebwinkel wordt beheerd en waarop klanten bij tuinplantenwebwinkel producten kunnen bestellen. 

Artikel 2. Geldigheid 
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant en tuinplantenwebwinkel die via de website tot stand komen. 

Artikel 3. Aanbod 
3.1. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd. 
3.2. Tuinplantenwebwinkel is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website. 
3.3. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 

Artikel 4. Prijzen 
4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief btw en exclusief verzendkosten. 
4.2. Tuinplantenwebwinkel heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen. De prijs van het bestelde product, zal na de totstandkoming van de overeenkomst niet worden gewijzigd, tenzij de wijziging het gevolg is van een wijziging in het btw-tarief. 

Artikel 5. Het plaatsen van een bestelling 
5.1. Alle gegevens die de klant bij het plaatsen van een bestelling aan tuinplantenwebwinkel  verstrekt dienen volledig te zijn en overeen te stemmen met de waarheid. 
5.2. Direct nadat de bestelling is afgerond, bevestigt tuinplantenwebwinkel onverwijld via de e-mail de ontvangst van de bestelling. Zolang de klant deze bevestigingse-mail niet heeft ontvangen, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

5.3 Indien een product niet tijdig geleverd kan worden, wordt u hier telefonisch dan wel per e-mail van op de hoogte gebracht.

5.4 Tuinplantenwebwinkel.nl levert de producten via een transportbedrijf of vervoerd de producten zelf. Deze kosten bedragen 34,95,- euro Ex btw 21 % per verzending door heel Nederland met uitzondering waddeneilanden of in  Zeeuws Vlaanderen.

5.5 Gratis bezorging bij besteding van 500,-  ex btw en meer.

5.6 Afhalen van de bestelling is uiteraard ook mogelijk. Maak hiervoor een afspraak met ons. Een bestelling kan bijna op ieder tijdstip worden afgehaald bij ons.( in overleg uiteraard)

5.7 Bij annulering van een bestelling wordt 10 % in rekening gebracht van de bestelde waarden. 

Artikel 6. Leveringen, leveringstermijnen en verzendkosten 
6.1. Tuinplantenwebwinkel levert het grootste gedeelte van de aangeboden planten uit eigen productie.
Planten die tuinplantenwebwinkel niet meer kan leveren uit eigen productie worden rechtstreeks bij de kwekers verzameld en vervolgens aan de klant geleverd. Tuinplantenwebwinkel draagt er zorg voor om de kwaliteit en
uniformiteit zo hoog mogelijk te houden. 
6.2. Indien de bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling geleverd kunnen worden, dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden of wordt de leveringstermijn in overleg aangepast. In het eerste geval betaalt tuinplantenwebwinkel binnen 30 dagen het reeds betaalde factuurbedrag terug. 

6.3. De op de website vermelde leveringstermijnen zijn niet als een fatale termijn te beschouwen. 
6.5. De verzending geschiedt op de wijze als door tuinplantenwebwinkel aangegeven. Wenst de klant een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening. 
6.6.. 
Artikel 5: Levering en leveringstijd 5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. Tuinplantenwebwinkel.nl streeft naar een leveringstijd van 1 tot 5 werkdagen. Veelal wordt de bestelling binnen 2 a 3 werkdagen al uitgeleverd aan U.  


Artikel 7. Betaling 
7.1. De klant kan zijn bestelling op de volgende wijzen betalen: 
a. via iDEAL;  
b. door het factuurbedrag over te maken op het door tuinplantenwebwinkel.nl opgegeven bankrekeningnummer. 


Artikel 8. Herroepingrecht 
8.1. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en indien mogelijk voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Tuinplantenwebwinkel.nl zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op de vereisten voor gebruikmaking van het ontbindingsrecht. 
8.2. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant. 
8.3. De klant kan geen beroep op zijn herroepingrecht doen, indien het geleverde product door zijn aard niet kan worden teruggestuurd of snel kan bederven of verouderen. 

Artikel 9. Garantie 
9.1. Tuinplantenwebwinkel.nl staat in voor de soortechtheid van de door haar geleverde planten en zal de klant hierover informeren indien de bestelde soort niet meer te leveren is en eventueel overleggen i.v.m. vervangende soorten. 
9.2. Op planten die in een pot zijn geleverd, wordt een groeigarantie gegeven van 2 maanden. 
9.3. Op planten die geleverd zijn met kluit of kale wortel wordt een groeigarantie gegeven. De klant kan enkel een beroep op deze garantie doen indien de klant voor de eerstvolgende 1 juni aan tuinplantenwebwinkel kenbaar heeft gemaakt dat de plant niet aanslaat. 
9.4. De klant dient tuinplantenwebwinkel de mogelijkheid te geven het beroep op de groeigarantie te onderzoeken. 
9.5. Indien de klant met succes een beroep doet op de groeigarantie, dan wordt de prijs die de klant voor de betreffende plant betaald heeft aan de klant terugbetaald. 
9.6. Indien de klant na het verstrijken van de garantietermijn dan wel na 1 juni een melding maakt van een door tuinplantenwebwinkel geleverde plant die niet aanslaat, dan zal per geval bekeken worden welke oplossing tuinplantenwebwinkel.nl kan bieden. Dit betekent niet dat tuinplantenwebwinkel verplicht kan worden tot enige vorm van compensatie. 
9.7. De klant kan geen beroep op de garantie doen indien een gebrek en/of schade aan het product of de plant het gevolg is van: 

9.8. Het niet op juiste wijze planten, snoeien of verzorgen van de geleverde plant;
b. normale slijtage of verkleuring; 
c. onoordeelkundig gebruik; 
d. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 
e. wijzigingen of reparaties door de klant of door onprofessionele derden; 
f. schade veroorzaakt door brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen, ontploffingen, vorst of extreme weersomstandigheden.

9.9.

Op een aantal oorzaken kunnen wij niet altijd invloed op uitoefenen, vandaar dat dit niet altijd leidt tot een garantieclaim. Hierbij moet u denken aan de volgende zaken:

  • Niet correct uitvoeren van de plantinstructies;
  • Door een slechte bodemstructuur is de plant afgestorven of heeft groeistoornis. Denk hierbij aan slechte structuur van de grond en de ontwatering;
  • Indien er schade is ontstaan na extreem warm weer en onvoldoende water bevloeiing.
  • Indien er schade is ontstaan door de vorst na levering;
  • Indien er schade is ontstaan door schimmels, wild, ongedierte, overbemesting en het niet juist toepassen van bestrijdingsmiddelen na levering. 


Artikel 10. Klachtenregeling 
10.1. Tuinplantenwebwinkel raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. De klant dient gebreken aan de geleverde producten binnen 2 maanden nadat hij het gebrek ontdekt heeft of redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan tuinplantenwebwinkel te melden. 
10.2. Zichtbare gebreken aan geleverde levende materialen, zoals planten, dienen binnen 3 dagen na de levering aan tuinplantenwebwinkel kenbaar te worden gemaakt. 
10.3. Klachten kunnen gemeld worden bij: 
tuinplantenwebwinkel
e-mail:  [email protected]
tel: 0165-203271

10.4. Klachten worden door tuinplantenwebwinkel binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur. 
10.5. Door tuinplantenwebwinkel als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van tuinplantenwebwinkel.nl.  

Artikel 11. Aansprakelijkheid 
11.1. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het werkelijk geleverde heeft. Tuinplantenwebwinkel is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen. 
11.2. Indien tuinplantenwebwinkel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van tuinplantenwebwinkel beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van tuinplantenwebwinkel gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van tuinplantenwebwinkel beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

Artikel 12. Overmacht 
12.1. In geval van overmacht is tuinplantenwebwinkel niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover tuinplantenwebwinkel als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad. 

Artikel 13. Rechtskeuze en bevoegde rechter 
13.1. Op elke overeenkomst tussen tuinplantenwebwinkel en de klant is Nederlands recht van toepassing. 
13.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en tuinplantenwebwinkel worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats in de omgeving van tuinplantenwebwinkel is gelegen. De klant heeft 1 maand de tijd nadat tuinplantenwebwinkel zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.