Disclaimer

Disclaimer

Deze webshop is een uitgave van de Boomkwekerij Den Eesterblok, handelend onder de naam tuinplantenwebwinkel.nl. De informatie in deze webshop is bedoeld om informatie te verstrekken. De gegevens kunnen zonder nader aankondiging wijzigen.

Tuinplantenwebwinkel.nl behoudt het recht voor materiaal van haar website te verwijderen. Zij zal dat in ieder geval doen indien de inhoud van het geplaatste materiaal naar haar mening discriminerend of racistisch van aard is of anders in strijd met de openbare orde en/of goede zeden. Voorts zal plaatsing van materiaal geweigerd of verwijderd worden indien het inbreuk maakt op de rechten van derden.  

Niets uit de tekst of grafische voorstelling(en) mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, verspreid of aan derden verstrekt, behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe van Tuinplantenwebwinkel.nl. Eveneens is het gebruik niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken voor een ander doel dan waar deze voor bestemd. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrecht, berusten bij tuinplantenwebwinkel.nl of haar licentiegevers.